Skip to main content

UJAWNIENIA ESG

Poniższe oświadczenia dotyczą Inventures sp. z o.o. (Inventures)
oraz wszystkich ASI zarządzanych przez Inventures tj.:

ASI Alfa Inventures
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ASI Beta Inventures
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ASI Gamma Inventures
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ASI Delta Inventures
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Inventures nie przyjęła strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Inventures nie wyklucza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Inventures nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Inventures nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz z uwagi na fakt, że przedmiotem inwestycji ASI zarządzanych przez Inventures są spółki na początkowym etapie rozwoju, w przypadku których ocena czynników zrównoważonego rozwoju często jest utrudniona lub niemożliwa, ze względu na zachodzące dynamiczne zmiany wewnątrz organizacji lub w prowadzonej przez nie działalności. W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od spółek będących potencjalnym przedmiotem inwestycji, Inventures może uwzględnić w strategii niekorzystne skutki podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju czynniki, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

Podstawowe pojęcia

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju:

sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią -mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji;

Czynniki zrównoważonego rozwoju (Czynniki ESG):

kwestie środowiskowe (E- environment), społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka (S -Social) oraz związane z zarządzaniem  (G – Governance);

REGULACJE DOT. KLIENTA

W związku ze wejściem w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: „Ustawa Zmieniająca”) zmianie uległy przepisy dotyczące obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej: „ASI”) przez klientów detalicznych, w szczególności przez osoby fizyczne.

Poza szczególnymi przypadkami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa o Funduszach”) inwestorem ASI może być tylko podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego (art. 8c Ustawy o Funduszach).

Zarządzający ASI może traktować osobę fizyczną jak klienta profesjonalnego tylko na wniosek takiej osoby, po zweryfikowaniu czy dana osoba posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także pod warunkiem, że wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (art. 70k Ustawy o Funduszach).

W szczególności zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 70k ust. 6 Ustawy o Funduszach przeniesienie praw uczestnictwa w ASI zarządzanym przez Inventures na podmiot inny niż inwestor tej ASI lub Inventures wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez Inventures. Inventures odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez Inventures jest nieważna.

Poniżej, zgodnie z wymogami art. 56 ust. 4 Ustawy Zmieniającej, przedstawiamy istotne z punktu widzenia statusu klienta ASI przepisy Ustawy Zmieniającej oraz Ustawy o Funduszach

Art. 56 ust.1 i 2 Ustawy Zmieniającej

Art. 56. 1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a‒m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

2. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w:

  1. podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
  3. zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej – jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 8a ust. 4 Ustawy o Funduszach

4. Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3

Art. 70k Ustawy o Funduszach

Art. 70k. 1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.

3. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.

4. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

6. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

7. Przepisów ust. 3‒6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a‒m.