Skip to main content

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, Inventures przedstawia wymagane informacje w tym zakresie.

Podstawowe pojęcia

Rozporządzenie SFDR:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych;

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju:

sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią -mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji;

Czynniki zrównoważonego rozwoju:

kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu;

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

ASI zarządzane przez Inventures nie posiadają strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Invenutres nie wyklucza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia. 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Obecnie Inventures nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz z uwagi na fakt, że przedmiotem inwestycji ASI zarządzanych przez Inventures są spółki na początkowym etapie rozwoju, w przypadku których ocena czynników zrównoważonego rozwoju często jest utrudniona lub niemożliwa, ze względu na zachodzące dynamiczne zmiany wewnątrz organizacji lub w prowadzonej przez nie działalności;

W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od spółek będących potencjalnym przedmiotem inwestycji, Inventures może uwzględnić w strategii niekorzystne skutki podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju czynniki, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.